2005

1st Dirk Williams – 52Ib 0oz
2nd Graham Pearson – 45Ib 4oz
3rd Phil Smith – 42Ib 9oz

Top Lady – Irene Mallett – 5Ib 3oz
Top Wheelchair – Graham Pearson – 45Ib 4oz
Specimen Trophy – Dirk Williams – 8Ib 8oz Common Carp

Gillman’s Lake

1st Tom Coulson – 15Ib 4oz
2nd Ken Jackson – 10Ib 12oz
3rd Ray Jones – 8Ib 4oz

Stait’s Lake

1st Dirk Williams 52Ib 0oz
2nd Graham Pearson – 45Ib 4oz
3rd Phil Smith – 42Ib 9oz